Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

Vypalování porostů

Každoročně s příchodem jara musí hasiči často vyjíždět k požárům, jejichž příčinou je vypalování suché trávy a spalování různých odpadů
na loukách či zahradách. Tato „metoda“ zahradnické práce může vést až k neštěstím.

Víte, že vypalování porostů je v České republice zakázáno hned třemi zákony:
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek včetně navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a ideálně spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje. Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,- kč popř. až do výše 1 000 000,- kč , pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- kč.
Pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko  950530100 nebo na následujícím odkazu https://paleni.izscr.cz/

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na hromadách
– musí provádět dozor osoba starší 18 let – oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
– na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)
– ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
– po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
– pálení je možno provádět jen za bezvětří
– kouř nesmí obtěžovat sousedy

hasiči2

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.