Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace o obci Lukavec u Hořic dle § 5 odst. 4 InfZ

1. Název

Obec Lukavec u Hořic

2. Důvod a způsob založení

Obec Lukavec u Hořic jako základní územně samosprávný celek je založena na základě
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

FunkceJméno
StarostaDavid Hladík
MístostarostaJan Bartoš
MístostarostaMarek Drahonínský
členkaIlona Menclová
členkaMonika Dubcová
členPavel Jüngling
členPavel Filla
členMiroslav Valášek
členPetr Kotas

4. Kontaktní údaje

4.1. Poštovní adresa

Obecní úřad Lukavec u Hořic
Lukavec u Hořic 120
Hořice
508 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Lukavec u Hořic
Lukavec u Hořic 120
Hořice
508 01

4.3. Úřední hodiny

Středa   15:00 – 17:00

4.4. Telefonní čísla

Obecní úřad:603 840 927
Starosta:603 840 927
Místostarosta :724 460 412

 

 

 

4.5. Adresa internetové stránky

4.6. Adresa podatelny

Lukavec u Hořic 120

4.7. Adresa e-podatelny

4.8. Datová schránka

gj9a9de

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu 10626541 Kód banky: 0100
Komerční banka, a.s., pobočka Hořice
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČO

00271781

7. Plátce s přidané hodnoty

Obec není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce – k nahlédnutí na obecním úřadě
Rozpočtový výhled obce na roky 2022-2025
Strategický plán rozvoje obce – k nahlédnutí na obecním úřadě
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce – k nahlédnutí na obecním úřadě
Vydané obecně závazné vyhlášky

8.2. Rozpočet

Rozpočtová opatření roku 2021 – k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Lukavec u Hořic.

9. Žádost o informace

Poskytování informací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1),
za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky,
bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu,
doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7),
nebo do datové schránky obce (viz bod 4.9).

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.9).

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2. Vydané právní předpisy

Sbírku právních předpisů obce dle zákona 106/1999 Sb.
Odkaz na sbírku právních předpisů obce

Vydané obecně závazné vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací není zpoplatněno.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Není

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou

13.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace :

Odpověď společnosti Lit F in SPV 3 s.r.o.
Odpověď na dotaz ze dne 19.11.2022

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.